[HK]中國農產品交易:截至二零一九年十一月三十日之股份發行人的證券變動月報表

時間:2019年12月02日 11:05:41 中財網
原標題:中國農產品交易:截至二零一九年十一月三十日之股份發行人的證券變動月報表
30/11/2019

 

 


China Agri-Products Exchange Limited
 02/12/2019

I. !

1.#$
(1)'() *+
149

012 3 #$,-()./()

30,000,000,000 0.01 300,000,000

456789:

12 3 (
00

30,000,000,000 0.01 300,000,000

(2)'()<=>*+
)
012 3)
#$,-( )./( )

456789: 12 3(
20193


'()<=>*+

[email protected]
)
./本
012 [email protected],-( )( )


456789:

12 3(

3.BCDE''()<=>*+
)
BCDE',-( )./( )本
012 3(

456789)11

22FG 3()


300,000,000

20193


20193
II.HIJ !#$,[email protected],-BCDE',-(1) (2)012 3
9,953,067,822
<=><=><=>1456789:
0
<=><=><=>12 3
9,953,067,822
<=><=><=>III.HIJ !KL   !"# (#//)'( )*+,-*+./0 12*3./(40 1256789:;1.
< (03/05/2012)
=!
0 0 0 0 0 0(1)2.(
/ /) (1)3.(/ /) (1)?1A.(=! )
0(AB )CDE(FG) )CDE*+.7 HIJK?L(M8NOP)
0
56789:;1.
< (03/05/2012)
=!
0 0 0 0 0 0(1)2.(
/ /) (1)3.(/ /) (1)?1A.(=! )
0(AB )CDE(FG) )CDE*+.7 HIJK?L(M8NOP)
0

QRSTUV W

(Y #–#//)1.CDE [\OPU3[\*+]7*3[\*+./0 120 124*3./可


WXN2.
(
(
^_(']UV)a ^_(']UV)
( ) ('DE)((
 !"#
(( )
#

/1)
1)/
//)
/
/
)
)
( / / )
)

3. (
a ^_(']UV)
 !"#( ('DE)#//
/)/ )
( / /
4.(
a ^_(']UV)a ( ) !"#( ('DE)
#
/1)
1)/
/)/ )
( / / )
(#//) ( / / )?1B.=!(FG) )(
()))(AB股

CCC

DDD

EEE20193

(e f g(heiSTUV 
f ^_(']UV)a OP=! no0149264,800,000]?LU30 264,800,000]?L*30 120 0 124*3./(662,000,000

)'XN1.20212.
k
^_(']UV)a ( ) (
#
Y l19/10/2016/
1)
/)
7.5m(e0.40no*+]e jL./*+
(04/10/2016)

3. ^_(']UV)
 !"#( ('DE)
( )
#//) (// )
a / /
0

4.a ^_(']UV)
( !"# ('DE)(
( ) (
#
/1)
1)
/) ( )
?1C.=!(FG) )(
()))(AB股

CC

DD

EE20193

iSTUV HqrstFGuvwxy zC 
0 12./(4*3

0 12./*+

 !"# (#//)('DE)'(

)

1.CDE
2. (// ) (1)
3. ( / /
( / /?1D.=!(FG) )
)))
(
((AB股

(1)
))
(1)
))

CCC適
DDD

EEE


20193


2019 3
] *FG,-
)
*+./0 12*3./(40 121.| b}~M8NOP( )( 1)'# ~(# / / ) !"# ~(# / / )
CDE (//)
(//)
2.... b}~M8NOP( )( 1)'# ~(# / / ) !"# ~(# / / )
CDE (//)
(//)
3..b}~M8NOP( )( 1)'# ~(# / / ) !"# ~(# / / )
CDE (//)
(//)
4.. ( )( 1)'# ~(# / / ) !"# ~(# / / )
CDE (//)
(//)
1.| b}~M8NOP( )( 1)'# ~(# / / ) !"# ~(# / / )
CDE (//)
(//)
2.... b}~M8NOP( )( 1)'# ~(# / / ) !"# ~(# / / )
CDE (//)
(//)
3..b}~M8NOP( )( 1)'# ~(# / / ) !"# ~(# / / )
CDE (//)
(//)
4.. ( )( 1)'# ~(# / / ) !"# ~(# / / )
CDE (//)
(//)

2019 3
)
*+./0 12*3./(40 125.. ^.b}~M8NOP( )( 1)'# ~(# / / ) !"# ~(# / / )
CDE (//)
(//)
6.<. H<. )( 1)89# ~(# / / ) !"# ~(# / / )
CDE (//)
(//)
7... H.. )( 1)..# ~(# / / ) !"# ~(# / / )
CDE (// )
(//)
8.^bb}~M8NOP( )( 1)'# ~(# / / ) !"# ~(# / / )
CDE (//)
(//)
5.. ^.b}~M8NOP( )( 1)'# ~(# / / ) !"# ~(# / / )
CDE (//)
(//)
6.<. H<. )( 1)89# ~(# / / ) !"# ~(# / / )
CDE (//)
(//)
7... H.. )( 1)..# ~(# / / ) !"# ~(# / / )
CDE (// )
(//)
8.^bb}~M8NOP( )( 1)'# ~(# / / ) !"# ~(# / / )
CDE (//)
(//)

9.J*..
)
(#//)'# ~ !"#
( )
~
(1)(//)CDE
./*+0 12*3./(40 1目
10.FG(M8N)b}~M8NOP(#//)
'# ~( )(#//) !"#(#//) ~?1E.=!

(1)
(FG) )
))
)不
CCC

DDD

EEE(//)
(//)(//)
CDE
(
((AB股

=!AB股


..

..

....少
..)
總
??額
LL(

ggA
AA至
..E
EE項
..的
總
??和
..)
:
~~(
((2)
))1 0
IV.NO本
***


FG) ... ..?L gA.E.?.~ II !不
CCC適
DDD用
EEE
.../.a..H.H..*..W. '.III¢H£z¤¥k.13.25A|H§

¨.a..]-.ˉ °±5 23′.DEμ.~

2)UV].1F.o..I.¢j..

)].àná...H....W.UVèéêUVJ}...Hèì.íUV..BD|..20193

(
(((i
iiii
iii)23W.UVòó°±..+H.的

H.|. '.]T..

(iv).)W..×.[ùú.ü3.
)Y.. T.'à.|á|a.èì....8...èéê.¢á.].°±éêì..FGí.

(
((
vvi)..H. á.òó|jèì.]./.°.../°...a′S ..
PQ(R )
)UVá.H÷].F<òwüù<ò.¢ú...]üy..¢tú.<ò^b]T

(
((
v
vvi
iii
iii).í
èì.].¢e.

éê 'í.'/èì.'
. fw.... / .] .'.í]....8..處
WXYJZ[

STUV(Z[\]^_BC`abcdefg)

1()

2 (i)(viii) !"#$%&'()*+,-.別
/0123456789:;<=>56?


@AB13.25AFGH5&IJKLMNO"#+PQRS?TIJUL"#

3.
...
VTWXYZ[
.d.
&\]X+^__'&abXYc
.
.==券
>>Ndef同
YYghi$-Ygjklm&j/oj+pqrjstuvwxr5&j/

ojybz{XY|}y~y.c~

.

=>.NXYd.+Q...&..M..(~?....+.VGN.\.NY

4..vQ.w.+..[.&..20193

 中財網
各版頭條
pop up description layer
无错六肖中特www